Top

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ

ਹੋਟਲ

ਲੜੀ ਨੰ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੰਬਰ
1

lu`gI dw Fwbw p`kI it`bI

97818-42186---
2

pUrn svIt hwaUs, AOlK

99886-20178
3

fwZv t/ o?;N'o?AN,B/V/ fgzv uZe phV ;oeko

4

vrDmwn Ykpk mlot o'v ig~dVbwhw

99882-69000
5

pz;h Ykpk e'fbnktkbh

----
6

BSZso dk Ykpk wb'N o'v ig~dVbwhw

94175-34392
7

ਹੋਟਲ ਮਦਾਨ ਕੋਨਟੀਨੈਂਟਲ ,ਮੁਕਤਸਰ  

9914689052---
8

bMsI dw Fwbw, ipMf mlot

94179-16165
9

jI.AY~n.Awr rYstorYNt BwrU rof nyVy istI kl~b ig~dVbwhw

94645-14744
10

ਹੋਟਲ   ਕਿੰਗ ਕਲਿੱਫ , ਮੁਕਤਸਰ  

085588 23608---
11

dhge Ykpk o/bt/ o'v ig~dVbwhw

94174-93424
12

irihs o?;N'o?N,B/V/ r"ofwzN ekbi ;qh w[es;o ;kfjp

13

P/o/ gzikp Ykpk np'jo o'v gZeh fNZph

98725-31364---
14

gZg{ dk Ykpk swhmxy wkoec?v ig~dVbwhw

01637-232590
15

ਹੋਟਲ ਰਾਇਲ  ਇਨ , ਮੁਕਤਸਰ  

--01633 500600-
16

ow/P Ykpk o/bt/ o'v ig~dVbwhw

98151^42428
17

NhHn?wHn?uH,ohi'oN B/V/ fgzv uZe phV ;oeko ;qh w[es;o ;kfjp

18

pkpk okwd/t Ykpk gzBhtkbk

98729-28876---
19

;ogzu Ykpk pfmzvk o'v ig~dVbwhw

94781-20115
20

ਕਿਰਤ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ, ਔਲਖ

76528-58651
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 06-03-2024 4:26 PM

Please select all that apply:

A link, button or video is not working
It has a spelling mistake
Information is missing
Information is outdated or wrong
I can't find what I'm looking for
Other issue not in this list